Spacer po fortyfikacjach BG

W czerwcu odbędzie się cykl specjalnych spacerów Lokalnych Przewodników i Przewodniczek w różnych dzielnicach Gdańska. Na spacery obowiązują zapisy, a liczba osób jest ograniczona w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym. Spacery są bezpłatne.
UWAGA! Każdy spacer ma ograniczoną liczbę osób, wraz z potwierdzeniem udziału zgłaszający otrzymają informację o miejscu jego startu.

Na Biskupiej Górce spacer odbędzie się 19 czerwca, początek o godz. 17. Wojciech Ostrowski będzie oprowadzał po fortyfikacjach Biskupiej Górki – Redita Koszarowa, prochowniw, bastiony: Zbawiciel, Pośredni, Ostroróg i Czujność. Prosimy o założenie wygodnego obuwia oraz zabranie latarek!

Zapisy dostępne są na stronie Instytutu Kultury Miejskiej: https://ikm.gda.pl/zapisy/.

Pamiętajmy o zasadach, które jesteśmy zmuszeni wprowadzić ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i dbając o wspólne bezpieczeństwo:

1. W spacerze mogą wziąć udział tylko osoby, które zapisały się wcześniej i przekazały swoje dane, na wypadek stwierdzenia u któreś z osób uczestniczących zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym (zgodnie z klauzulami w formularzu).
2. Każdy uczestnik/uczestniczka spaceru musi dokonać indywidualnego zgłoszenia (przez formularz) ze względu na zgody na przetwarzanie swoich danych.
3. Każdy spacer ma ograniczoną liczbę osób, wraz z potwierdzeniem udziału w spacerze otrzymasz informację o miejscu jego startu.
4. Na spacerach zachowuj dystans społeczny: 2 m oraz zasłaniaj usta i nos. W wypadku wejścia do budynków np. na terenach Stoczni każda osoba musi mieć zakryte usta i nos. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady nie będą mogły wejść do wnętrz.
5. Pamiętaj, aby odwołać swój udział w spacerze, jeśli: – występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną, – jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny – zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, – w ciągu tygodnia miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Organizatorzy: Instytut kultury Miejskiej i Stowarzyszenie Biskupia Górka.

Zmiany w organizacji ruchu na Zaroślaku

W poniedziałek, 1 czerwca, w godzinach porannych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Zaroślak. Na odcinku od ul. Stoczniowców do ul. Kaznodziejskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.

Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej dwa miesiące. Utrudnienia na ul. Zaroślak związane są z modernizacją tej ulicy w ramach Programu Modernizacji Chodników.

ke

Czwarty etap odmrażania ograniczeń

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że od 30 maja noszenie maseczek w przestrzeni otwartej przestanie być obowiązkiem, tylko wtedy, gdy zachowany zostanie dystans społeczny.

– Jeśli będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe – z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą obowiązkowe – podkreślił szef rządu.

Zgromadzenia publiczne już możliwe
Rząd zdecydował, że od 30 maja mogą być organizowane zgromadzenia publiczne. Dopuszczalna liczba uczestników wynosi 150 osób. Chcąc uczestniczyć w zgromadzeniu należy zasłonić usta lub nos, bądź zachować 2-metrowy dystans od innych osób. Sanepid został zobowiązany do przedstawienia rekomendacji, gdzie ze względu na zagrożenie epidemią zgromadzenia publiczne nie będą mogły się odbywać. Ostateczną decyzję podejmie jednak właściwy samorząd.

Koniec limitów w gastronomii
Czwarty etap znoszenia obostrzeń oznacza także zdjęcie limitów dotyczących liczby osób korzystających z restauracji, poczty i innych punktów usługowych. Jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, nadal należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy stolikami. Klienci zanim usiądą do stolika muszą zasłaniać usta i nos oraz przestrzegać pozostałych wytycznych sanitarnych.

Uroczystości religijne i rodzinne
Od najbliższej soboty (30 maja br.) w przestrzeniach otwartych mogą się odbywać zgromadzenia publiczne do 150 osób. Ich uczestnicy mają obowiązek zachować 2-metrowy dystans od siebie, a w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zasłaniać usta i nos.

Od soboty (30 maja br.) limit osób przestanie obowiązywać również w kościołach i pozostałych miejscach sprawowania kultu religijnego. Podobnie będzie w przypadku uczestników pogrzebu. Przebywając w kościołach i świątyniach nadal należy zasłaniać usta i nos. W weselach i innych uroczystościach rodzinnych będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób.

Kolejne obostrzenia znikną 6 czerwca br.
6 czerwca mogą zacząć działać baseny, siłownie oraz kluby fitness. W określonych warunkach sanitarnych prace wznowią m.in. kina, teatry, sale zabaw, parki rozrywki a także salony masażu i tatuażu. Możliwe będzie również organizowanie targów, wystaw i kongresów.
Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż zostaną podane po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

informacje ze strony www.gov.pl

Lokalni Przewodnicy na BG

Zamiast spacerów  z lokalnymi przewodnikami  – opowieść o „Cafe Bischofshohe”

https://www.facebook.com/IKMgdansk/videos/551193909136887/UzpfSTQxMTEwNTI0MjU2ODQzNToxMTkzMzk3OTMxMDA1ODI1/

ke

Ulica Biskupia w 1951 r.

Zdjęcie ulicy Biskupiej z 1951 r. możemy pokazać dzięki panu Jackowi Górskiemu, prezesowi „Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta”, który przekazał je do zbiorów Archiwum Społecznego Biskupiej Górki prowadzonego przez Stowarzyszenie Biskupia Górka.

ke

2 maja

 

 

 

 

Ośrodek dla osób bezdomnych GOS Zielonogórska – aktualizacja

Informacje dotyczące budowy osiedla kontenerowego na boisku Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogórskiej otrzymane z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska w dniu 17 kwietnia.

„Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 oraz rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS-IV.070.14.2020.AK w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi Samorządy gminne zostały zobowiązane do:
– ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych;
– zapewnienia bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek, przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę;
– zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie schronienia z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko dla bezdomnych, czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku z powyższym Miasto Gdańsk przeprowadziło procedurę zakupu kontenerów mieszkalnych pełniących funkcję miejsc kwarantanny zbiorowej, miejsc dla osób z podejrzeniem zachorowania oraz miejsc interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu bezdomności, oczekujących na przyjęcie do noclegowni, schroniska lub domu samotnej matki.

Obsługą obiektów i opieką nad ich mieszkańcami zajmie się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ich pracownicy będą w ośrodku przez cały czas. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi oraz obowiązującymi w stanie epidemii przepisami o kwarantannie – w ich myśl służby mundurowe są zobligowane do kontroli osób poddanych izolacji. Kwarantanna odbywa się także we współpracy ze służbami sanitarnymi (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie).

Teren boiska przy ul. Jeleniogorskiej wybrano przede wszystkim ze względu na dobrą infrastrukturę, możliwość sprawnego wykonania niezbędnych przyłączy do kontenerów.

Kontenery mieszkalne będą stały tak długo, jak sytuacja osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa będzie wymagała szczególnych rozwiązań (zamknięte placówki dla osób bezdomnych, konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny dla każdej nowoprzyjmowanej osoby, konieczność izolacji ze względu na oczekiwanie na wynik badania lub samoobserwację w związku z nadzorem epidemiologicznym itp.). Szacujemy, że czas wykorzystania dodatkowych obiektów mieszkalnych do powyższych celów wyniesie ok. trzech miesięcy. Po tym czasie kontenery mieszkalne mogą być nadal wykorzystywane do celów związanych z zabezpieczaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności lub innych celów związanych z zabezpieczeniem pomieszczeń tymczasowych.”

Odpowiedź na pytanie o zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na postawienie kontenerów na terenie wpisanym do rejestru zabytków:
„Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgodnie z Artykuł 12 ust 1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.1)), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:
1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych;
2) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.
Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.”

Podczas konferencji prasowej w dniu 17 kwietnia wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak zapewnił, że kontenery znikną z boiska przy ul. Zielonogórskiej zaraz po ustaniu pandemii.

Podajemy kontakt do Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, które zajmuje się obsługą tych obiektów i opieką nad ich mieszkańcami – e-mail: twp.przystan@gmail.com, tel. 787 968 082.

Zdjęcia zrobił Wojtek Ostrowski 18 kwienia 2020 r.

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci