2 maja

 

 

 

 

Ośrodek dla osób bezdomnych GOS Zielonogórska – aktualizacja

Informacje dotyczące budowy osiedla kontenerowego na boisku Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogórskiej otrzymane z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska w dniu 17 kwietnia.

„Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 oraz rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS-IV.070.14.2020.AK w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi Samorządy gminne zostały zobowiązane do:
– ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych;
– zapewnienia bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek, przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę;
– zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie schronienia z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko dla bezdomnych, czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku z powyższym Miasto Gdańsk przeprowadziło procedurę zakupu kontenerów mieszkalnych pełniących funkcję miejsc kwarantanny zbiorowej, miejsc dla osób z podejrzeniem zachorowania oraz miejsc interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu bezdomności, oczekujących na przyjęcie do noclegowni, schroniska lub domu samotnej matki.

Obsługą obiektów i opieką nad ich mieszkańcami zajmie się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ich pracownicy będą w ośrodku przez cały czas. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi oraz obowiązującymi w stanie epidemii przepisami o kwarantannie – w ich myśl służby mundurowe są zobligowane do kontroli osób poddanych izolacji. Kwarantanna odbywa się także we współpracy ze służbami sanitarnymi (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie).

Teren boiska przy ul. Jeleniogorskiej wybrano przede wszystkim ze względu na dobrą infrastrukturę, możliwość sprawnego wykonania niezbędnych przyłączy do kontenerów.

Kontenery mieszkalne będą stały tak długo, jak sytuacja osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa będzie wymagała szczególnych rozwiązań (zamknięte placówki dla osób bezdomnych, konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny dla każdej nowoprzyjmowanej osoby, konieczność izolacji ze względu na oczekiwanie na wynik badania lub samoobserwację w związku z nadzorem epidemiologicznym itp.). Szacujemy, że czas wykorzystania dodatkowych obiektów mieszkalnych do powyższych celów wyniesie ok. trzech miesięcy. Po tym czasie kontenery mieszkalne mogą być nadal wykorzystywane do celów związanych z zabezpieczaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności lub innych celów związanych z zabezpieczeniem pomieszczeń tymczasowych.”

Odpowiedź na pytanie o zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na postawienie kontenerów na terenie wpisanym do rejestru zabytków:
„Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgodnie z Artykuł 12 ust 1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.1)), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:
1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych;
2) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.
Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.”

Podczas konferencji prasowej w dniu 17 kwietnia wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak zapewnił, że kontenery znikną z boiska przy ul. Zielonogórskiej zaraz po ustaniu pandemii.

Podajemy kontakt do Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, które zajmuje się obsługą tych obiektów i opieką nad ich mieszkańcami – e-mail: twp.przystan@gmail.com, tel. 787 968 082.

Zdjęcia zrobił Wojtek Ostrowski 18 kwienia 2020 r.

ke

Czasowy ośrodek dla osób bezrobotnych prz ul. Zielonogórskiej

Szybko przybywa na boisku przy ul. Zielonogórskiej kontenerów, w których mają odbyć kwarantannę osoby bezdomne, przed skierowaniem do docelowej placówki. Niestety do tej pory nie udało się naszej redakcji uzyskać informacji z Urzędu Miasta jakie środki bezpieczeństwa zostaną w tym ośrodku zastosowane.

 

fot. Wojciech Ostrowski i firma Energotel

Częściowe zniesienie ograniczeń związanych z koronawirusem

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
 • Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych
 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

informacje ze strony www.gov.pl

Zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy

 

 

fot. Agnieszka Dybuk

Kontenery dla osób bezdomnych na Biskupiej Górce

W związku z epidemią koronawirusa Miasto Gdańsk stawia kontenery na terenie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogorskiej. Posłużą one do przejścia osobom bezdomnym przez czas kwarantanny, zanim trafią do docelowych placówek opieki. Jednocześnie będą mogły w tym ośrodku przebywać 32 osoby.

ke

Koronawirus – aktualizacje

31.03.2020 r. Aktualne zasady i ograniczenia (ze strony gov.pl)

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci