“Biskupia Górka część zachodnia” – dyskusja

W środę, 24 marca, podczas posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska odbędzie się dyskusja nad koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Biskupia Górka część zachodnia w mieście Gdańsku”. Spotkanie Komisji odbywa się online, a osoby, które chciałyby zabrać głos w dyskusji, powinny wysłać zgłoszenie na adres: agnieszka.witkowska@gdansk.gda.pl.

Porządek posiedzenia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska, które odbędzie się 24 marca 2021r. (środa), godz. 15:15: porządek KZP.

Dołączamy prezentację koncepcji projektu MPZP  oraz uzasadnienie i analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu z 2020 r.

Uzasadnienie
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 9,94 ha, położony jest na obszarze jednostki pomocniczej Chełm, przy granicy z jednostką pomocniczą Śródmieście, w rejonie ulic Dokerów, Stoczniowców, Zielonogórskiej, Kolonia Studentów i Kolonia Przyszłość, od wschodu graniczy z bastionem Biskupiej Górki. Obecnie północna część obszaru jest zagospodarowana budynkami o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową gospodarczą o niskim standardzie technicznym, w zachodniej części występuje niska zabudowa szeregowa wraz z garażami, a na południu tereny sportu i rekreacji. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, za wyjątkiem kilku działek prywatnych w północnej i zachodniej części planu.
Część wskazanego do objęcia planem terenu znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – rejon Biskupiej Górki w mieście Gdańsku z 2005 r. – na fragmencie objętego zmianą z 2007 roku. Ustalenia planu przewidują dla fragmentu tego terenu funkcje usługowe, w tym usług z zielenią towarzyszącą i sportu, funkcje zieleni urządzonej i krajobrazowo-ekologicznej oraz funkcje mieszkaniowo-usługowe. W północno-wschodniej części planu nie obowiązuje obecnie żaden plan miejscowy.

Analiza zasadności przystapienia do sporządzenia planu
Celem sporządzenia planu było ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w sposób umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji terenu dawnych kolonii mieszkaniowych, co jest zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku. W planie ustalone zostaną jednolite warunki zabudowy dla całego kompleksu działek i korekta układu drogowego z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów. Dodatkowo celem sporządzenia planu jest zmiana zapisów obowiązującego planu dotyczących minimalnej wysokości zabudowy na terenach usługowych i mieszkaniowo-usługowych oraz wysokości ogrodzeń na terenach usług sportu. Podjęcie procedury planistycznej na obszarze, dla którego nie obowiązuje żaden plan miejscowy wpisuje się w dążenie miasta do objęcia całego obszaru zainwestowania miejskiego planami miejscowymi.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Uwagi Rady Dzielnicy Chełm:
• Zachowanie charakteru boisk jako ogólnodostępne i miejsce spotkań,
• Funkcje mieszkaniowe tylko tam gdzie są obecnie – przy ul. Stoczniowców i na Kolonii Postęp,
• Zapewnienie warunków do  funkcjonowania dla GOS oraz potrzebnych miejsc postojowych,
• Zlikwidowanie przejazdu przez dawny cmentarz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content