Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gotowy. Czas na konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać uwagi na piśmie.

– Naszym celem była jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań oraz zbudowanie platformy współpracy ze społecznością lokalną – podkreśla Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Konsultacje, warsztaty, spacery badawcze

Przypomnijmy, że od kwietnia do października 2016 roku odbyły się spacery badawcze i warsztaty oraz funkcjonowały trzydniowe punkty konsultacyjne. Wszystko bezpośrednio na czterech obszarach rewitalizacji. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spotkania z przedstawicielami Policji, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska czy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej – to wszystko po to, by Gminny Program Rewitalizacji przedstawiał jak najlepsze rozwiązania.

Teraz czas na konsultacje projektu. Wyznaczono pięć spotkań:

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

– W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od dnia przystąpienia do sporządzenia, czyli 9 maja 2015 roku – wyjaśnia Ewa Pielak. – Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym.

– Oczywiście na projekty staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku – dodaje dyrektor Pielak.

Zgłaszanie uwag na piśmie

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji, będzie można składać również wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2017 roku. Wypełniony formularz konsultacyjny (dostępny na stronie BIP i brg.gda.pl) można złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl, wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce. Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja ma za zadanie rozwiązać wiele złożonych problemów w celu uzyskania trwałej poprawy jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających takiego wsparcia. Łączy w sobie działania nie tylko gospodarcze i przestrzenne, ale przede wszystkim działania w sferze społecznej. Jest to wieloletni proces, stanowiący  element zrównoważonej polityki rozwoju miasta.

Gminny Program Rewitalizacji ma za zadanie zrealizować pięć podstawowych celów, są to:

1.Wysoka spójność społeczna, czyli m.in. zmniejszenie liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie; zwiększenie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i niepracującej młodzieży; podniesienie osiągnięć szkolnych poziomu uczniów oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia.

2.  Efektywne usługi społeczne, czyli m.in. stworzenie odpowiednich miejsc do prowadzenia usług (adaptacje, remonty); zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

3.  Przyjazne dzielnice o dobrym wizerunku, czyli m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów i tożsamości dzielnicy; Poprawa dostępności transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i rowerowego; promocja dzielnic, budowanie marki oraz podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.

4. Poprawa warunków mieszkaniowych, czyli m.in. poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych; poprawa stanu podwórek w terenach mieszkaniowych; redukcja zadłużenia czynszowego; redukcja wykluczenia mieszkaniowego oraz wprowadzenie nowych inwestycji mieszkaniowych.

5.Ożywienie gospodarcze, czyli m.in. poprawa dostępu do usług; zachęty dla inwestorów; tworzenie nowych miejsc pracy / synergia przedsiębiorczości oraz podtrzymanie ginących zawodów.

mat. Biura Rozwoju Gdańska, Agnieszka Siedlecka

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci