Film o ulicy Biskupiej

Grupa “BG Film” zaprasza mieszkańców i mieszkanki Biskupiej Górki do zrobienia wspólnie 2-minutowego filmu o ulicy Biskupiej na konkurs “Filmujemy Gdańsk!”.

Na pierwszym spotkaniu 20 września o godz. 18.00 w lokalu Stowarzyszenia WAGA (ul. Biskupia 35) będziemy szukali pomysłu na scenariusz i omawiali sposoby realizacji tego filmu.


Regulamin
konkursu artystycznego „Filmujemy Gdańsk! Edycja 2.”

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu (zwanym w dalszej części „Konkursem”) jest Fundacja Młodego Kina z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 3/10, 00-640 Warszawa, KRS 0000025345, nr NIP 526-17-44-268.

Konkurs trwa w okresie od 20.08.2013 r. do 29.11.2013 r. Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie powstania 2-minutowych filmów pokazujących miasto Gdańsk i jego atmosferę oraz wyróżnienie ich autorów.

Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej http://filmujemy-gdansk.pl i na tej stronie jest dostępny regulamin konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą również wziąć udział w konkursie, za zgodą i pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich działania.

III. Zasady i przebieg Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zrealizowanie 2-minutowego filmu poświęconego Gdańskowi w jednej z dwóch kategorii:
1. Ulice Gdańska
2. Ludzie Gdańska
oraz umieszczenie go w Internecie i przesłanie Organizatorowi linka do tego filmu. Technika realizacji jest dowolna, gatunek dowolny. Jedynym warunkiem jest zachowanie czasu trwania filmu – dokładnie 2 minuty.

Konkurs odbywa się wg następującej procedury:

1. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie internetowej http://filmujemy-gdansk.pl. W zgłoszeniu podaje swoje imię i nazwisko i/lub nazwę grupy filmowej, którą reprezentuje, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail, a także podaje:
a. ulicę, którą chciałby zarezerwować do filmowania lub
b. osobę, o której będzie mówił jego film.

2. Każdy uczestnik może zarezerwować tylko jedną ulicę lub zaproponować jedną osobę jako bohatera filmu. Zgłaszając osobę jako bohatera filmu Uczestnik oświadcza, że skontaktował się z tą osobą i uzyskał jej zgodę na nakręcenie o niej filmu.

3. Zarezerwowanie ulicy do filmowania lub zaproponowanie bohatera filmu obliguje Organizatora do niezwłocznego opublikowania nazwy tej ulicy lub nazwiska bohatera na liście przygotowywanych filmów. Oznacza to, że żaden inny Uczestnik konkursu nie będzie mógł nakręcić filmu o tej ulicy ani o tym bohaterze. Jeśli więcej osób złoży wniosek o rezerwację danej ulicy, Organizator przyzna możliwość jej sfilmowania uczestnikowi, który był pierwszy.

4. Wysłanie zgłoszenia, obliguje Uczestnika do zrealizowania filmu o czasie trwania 2 minuty. Jeśli jednak uczestnik tego filmu nie zrealizuje, nie powoduje to żadnych skutków. Organizator konkursu zwraca się jednak do uczestników z prośbą o odwołanie rezerwacji ulicy, jeśli w czasie trwania konkursu stwierdzą jednak, że nie będą w stanie nakręcić filmu.

5. Po zrealizowaniu filmu Uczestnik umieszcza go w jednym z dostępnych w internecie serwisów do publikacji materiałów video (na przykład: vimeo.com lub youtube.com) i najpóźniej do 10 listopada 2013r., godz. 23.59 wysyła pocztą e-mail na adres konkurs@filmujemy-gdansk.pl link do swojego filmu.

6. Organizator konkursu może, w czasie trwania konkursu, umieszczać filmy także na stronie konkursu http://filmujemy-gdansk.pl oraz w specjalnym kanale serwisu vimeo.com, pobierając kod html ze strony, na której film będzie umieszczony.

7. Organizator konkursu powoła Jury, które oceni zrealizowane filmy w terminie do 29 listopada 2013 r. W skład Jury wejdą filmowcy i animatorzy kultury.”

ke