Rewitalizacja BG – informacja z Urzędu Miejskiego

Biskupia Górka – przygotowanie programu rewitalizacji dzielnicy

Biskupia Górka to teren włączony w obszar Gdańska w okresie rozbudowy fortyfikacji nowożytnych. Jego znaczną powierzchnię zajmują pozostałości fortyfikacji oraz tereny zieleni. Zabudowa mieszkaniowa dzielnicy pochodzi natomiast z XIX
i początku XX wieku. W jej obrębie znajdują się również ślady dawnych Kolonii Robotniczych. Atrakcyjne położenie, sąsiedztwo Centrum, bogata historia i tradycje miejsca stanowią o jej wyjątkowym potencjale.

Znaczny stopień zdegradowania zabudowy, zdewastowana przestrzeń publiczna, występujące patologie społeczne, niewątpliwie decydują o konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych. Zadecydowano o tym już w roku 2004, tworząc „Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku – Lokalny Program Rewitalizacji”, który został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/689/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2004 roku. Biskupia Górka wskazana została jako jeden z obszarów problemowych, które wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

W pierwszym kwartale 2012 roku Referat Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozpoczął przygotowania służące opracowaniu programu rewitalizacji Biskupiej Górki. Przystąpiono do niezbędnego zidentyfikowania problemów występujących aktualnie w przestrzeni dzielnicy oraz aktualizacji zgromadzonych do tej pory danych. Biorąc pod uwagę rozpoznane uwarunkowania, wyznaczono dwa warianty granic obszaru planowanego objęciem działaniami rewitalizacyjnymi. Mapy zawierające propozycje przebiegu granic przekazano do konsultacji.

W celu ustalenia potrzeb inwestycyjnych i remontowych, w obrębie wskazanego obszaru, skierowane zostały zapytania do stosownych instytucji oraz przedsiębiorstw. Odnośnie realizowanych i planowanych inwestycji wypowiedzieć się powinni między innymi gestorzy sieci oraz jednostki, których działalność jest znacząca i może mieć wpływ na przemianę dzielnicy. Referat Rewitalizacji zwrócił się więc z prośbą o określenie potrzeb oraz planowanych przedsięwzięć do następujących instytucji:

 • Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
 • Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
 • Energa SA
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
 • Szkoła Podstawowa nr 21
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Parafia Chrystusa Króla
 • Kościół Zielonoświątkowy

W trosce o jakość, a tym samym możliwość szczegółowego opracowania odpowiedzi, nie wyznaczono ostatecznego terminu przekazania informacji.

Ostateczny przebieg granic będzie mógł być określony po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi oraz uwag dotyczących ich ustalenia. Istotne w tej kwestii będzie również uwzględnienie wyników „Diagnozy społecznej dzielnicy”, której opracowanie zlecono Pracowni Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie zgromadzone dane, będą istotne dla stworzenia programu
i opracowania harmonogramu działań.

Równocześnie nawiązana została współpraca z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, w ramach której studenci wykonują inwentaryzację urbanistyczną obszaru oraz jego model elektroniczny. Opracowania te będą stanowiły ważną część materiałów wyjściowych, stanowiących podstawę dla wyznaczenia kierunków działań.

Na uwagę zasługuje również fakt, że mieszkańcy dzielnicy wyrażają wolę aktywnej współpracy w planowaniu procesu odnowy tego miejsca. Niezwykle cenna jest także działalność Stowarzyszenia „Waga” oraz Partnerstwa dla Biskupiej Górki.

Wszelkie uwagi i pytania Referat Rewitalizacji prosi kierować na adres mailowy grzegorz.sulikowski@gdansk.gda.pl

Grzegorz Sulikowski, Izabela M. Burda

Referat Rewitalizacji WUAiOZ

Skip to content