Stowarzyszenie Biskupia Górka

10 października 2016 r. na zebraniu założycielskim powołano Stowarzyszenie Biskupia Górka, w sądzie  zarejestrowane zostało pod nr KRS 0000642851.

Zarząd Stowarzyszenia:
prezeska – Krystyna Ejsmont,
wiceprezeska – Magdalena Kamrowska,
sekretarz  – Danuta Kozioł,
członek – Barbara Szczepańska.

Kontakt: tel. 514-452-631, e-mail: stowarzyszenie.bg@gmail.com, Facebook: Stowarzyszenie Biskupia Górka
Siedziba: ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk; w każdy czwartek członkowie Stowarzyszenia dyżurują w godz. 16-19. Zapraszamy.

Stowarzyszenie Biskupia Górka działała na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku oraz wspomaga wszelkie tego rodzaju inicjatywy.

Stowarzyszenie prowadzi społecznie portal www.biskupiagorka.pl. Zapraszamy do współredagowania portalu i do kontaktu: redakcja@biskupiagorka.pl, tel. 514-452-631.

Od 2017 r. Stowarzyszenie Biskupia Górka wraz z Instytutem Kultury Miejskiej realizuje projekt “Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce”,  współpracowaliśmy także przy wydaniu przewodnika po Biskupiej Górce i Starym Chełmie.

Prowadzimy Archiwum Społeczne Biskupiej Górki – gromadzimy fotografie, dokumenty, wspomnienia i przedmioty związane z historią Biskupiej Górki. Bardzo liczymy na pomoc i zaangażowanie byłych i obecnych mieszkańców. Zapraszamy na stronę: Archiwum Społeczne Biskupiej Górki i do kontaktu z nami. W marcu 2021 r. założyliśmy na Facebooku niejawna grupę “Nasza dawna BG”, do której zapraszamy osoby interesujące się przeszłością Biskupiej Górki.

Zajmuje nas także bardzo współczesność, aktywnie uczestniczymy we wszystkich konsultacjach związanych z rewitalizacją Biskupiej Górki, dwie nasze członkinie są w gdańskim Komitecie Rewitalizacji. Reagujemy też na problemy zgłaszane przez mieszkańców i interweniujemy w tych sprawach w odpowiednich instytucjach i  jednostkach miejskich. Zorganizowaliśmy społeczne konsultacje w sprawie parkowania samochodów na Biskupiej Górce i wyniki przekazaliśmy do BRG. Organizowaliśmy zbiórkę podpisów pod prośbą o wpisanie do gminnej ewidencji zbytków budynku przy ul. Biskupiej 35, o budowę przejścia-skrótu po skarpie pomiędzy ulicami Na Stoku i Biskupią. Walczyliśmy, by nie rozebrano przedwojennego budynku przy ul. Na Stoku 3abcd, by nie stawiano przy ul. Biskupiej zaplecza do budowy Forum Gdańsk, by zakazano wyścigów rowerowych po zabytkowych fortyfikacjach Biskupiej Górki, by powstała  kładka z Zaroślaka na peron SKM Gdańsk-Śródmieście czy schody prowadzące z Zaroślaka na ul. Biskupią. Co roku nasze członkini składają wnioski do Budżetu Obywatelskiego dotyczące obszaru Biskupiej Górki.

Realizujemy też wiele projektów, które angażują bezpośrednio mieszkańców. Stowarzyszenie było organizacją koordynującą “Zrozumieć Sierpień na Biskupiej Górce” w 2017 r., dzięki dotacji z budżetu Miasta Gdańska w “Dzień Sąsiadów” rozdawaliśmy kwiaty na balkony, okna i do ogródków Biskupiej Górki.  Udział w  projekcie “Różowe róże dla rewitalizacji” zaowocował utworzeniem dużej rabaty kwiatowej w przestrzeni wspólnej. Mamy za sobą organizację wystaw fotograficznych (“Wieczór z królową Salvatoru”, “Magiczna Biskupia Górka”, “Portrety mieszkańców Biskupiej Górki”, “Pod dachami Biskupiej Górki”, “Nasza dawna BG” ), warsztatów międzypokoleniowych, spotkań – np. poświęconych Brunonowi Zwarrze, Emmie Popik i jej powieści “Królowa Salwatora”, poecie Tadeuszowi Karmazynowi czy Festiwalowi “NARRACJE”.

W latach 2018-2019 realizowaliśmy  współfinansowany przez Miasto Gdańsk projekt dotyczący rewitalizacji Piaskowni “Górka dumna z podwórka”, a od 2018 do 2020 roku bezpłatne zajęcia z judo dla dzieci z Biskupiej Górki (dotacja z UMG). Od marca do września 2019 r. razem z Fundacją “Latebra” prowadziliśmy poszukiwania pozostałości po przedwojennej “Cafe Bischofshohe”, miejsca ważnego dla Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Odnaleźliśmy wiele pamiątek i część z nich można obecnie oglądać w naszej siedzibie na wystawie stałej.

Od marca 2019 r.,  także z Fundacją “Latebra”,  szukaliśmy miejsca pochówku Nataniela Mateusza Wolfa i pozostałości po jego obserwatorium astronomicznym na Biskupiej Górce. W październiku 2019 r. grób naukowca udało się odnaleźć, poszukiwania śladów po obserwatorium zostały przerwane przez pandemię.

Mamy też wiele pomysłów na inne działania na rzecz Biskupiej Górki, ale potrzebujemy pomocy, by mogły zostać  zrealizowane. Zapraszamy więc do włączenia się w prace naszego Stowarzyszenia, można to robić jako członek/członkini lub jako osoba sympatyzująca, można też wspierać nasze działania darowiznami na konto: Nest Bank 91 1870 1045 2078 1058 0711 0001.

 

STATUT STOWARZYSZENIA BISKUPIA GÓRKA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, nosi nazwę: Stowarzyszenie Biskupia Górka.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa pomorskiego.
 5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i niniejszego statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną i nie jest sprzeczne z celami statutowymi Stowarzyszenia. Przystąpienie do organizacji międzynarodowych wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zgodnie i na warunkach określonych w Rozdziale IV niniejszego statutu.
 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom oraz powoływać biura.

 ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Biskupiej Górki w Gdańsku oraz wspomaganie wszelkich działań zmierzających do jej rozwoju i promocji.
 2. Celami Stowarzyszenia są:
  a/ ochrona i promocja unikalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Biskupiej Górki,
  b/ krzewienie i popularyzacja wiedzy o Biskupiej Górce i Gdańsku wśród mieszkańców i turystów,
  c / upamiętnianie wybitnych postaci, miejsc i wydarzeń związanych z Biskupią Górką,
  d/ działalność na rzecz zachowania walorów historycznej architektury i ładu przestrzennego Biskupiej Górki, jej zabytków i dzieł sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  e/ działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na Biskupiej Górce,
  f/ kreowanie pozytywnego wizerunku Biskupiej Górki,
  g/ pomoc w rozwijaniu społecznej aktywności mieszkańców Biskupiej Górki, szczególnie osobom z grup słabo   reprezentowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  h/ propagowanie idei samorządności w miejscu zamieszkania,
  i/ działanie edukacyjne na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  j/ działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  k/ wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
  l/ włączanie mieszkańców w procesy demokratyczne, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  ł/ działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej do rozwoju społeczno-obywatelskiego,
  m/ dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego,
  n/ współudział w kształtowaniu rozwoju miasta,
  o/ uczestnictwo w rozwoju infrastruktury miejskiej,
  p/ kultywowanie historii, tradycji i kultury regionu,
  r/ działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,
  s/ upowszechnianie idei wolontariatu,
  t/ rozwój kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w regionie,
  u/ kształtowanie i propagowanie idei wspólnej Europy.
 3. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  a/ współuczestniczenie w życiu publicznym Biskupiej Górki, Gdańska i Pomorza oraz animację środowiska lokalnego,
  b/ inicjowanie, wspieranie i prowadzenie kwerend archiwalnych oraz prac badawczych nad dziedzictwem kulturowym i   przyrodniczym oraz zmianami społeczno-kulturowymi, w tym archiwizowanie i udostępnianie wyników tych prac,
  c/ przeprowadzanie badań ankietowych, wywiadów i konsultacji społecznych oraz opracowywanie wniosków i opinii w zakresie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego,
  d/ pozyskiwanie, archiwizację i udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wytworów w postaci: tekstów, utworów muzycznych, fotografii, rysunków, grafik, obrazów,   rzeźb oraz przedmiotów użytkowych i innych form przestrzennych,
  e/ inicjowanie, wspieranie i organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i popularno-naukowym, obejmującym odczyty, spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, wycieczki, wystawy i ekspozycje, plenery oraz sympozja i konferencje na terenie Polski i za granicą  lub udział w takich wydarzeniach,
  f/ organizowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, szkoleniowych, dyskusyjnych, integracyjnych, promocyjnych, dotyczących zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, oraz  kampanii i akcji społecznych na rzecz ochrony obiektów zabytkowych i rozwoju lokalnego środowiska,
  g/ działalność edytorską, poligraficzną i wydawniczą w obszarze publikacji związanych z celami Stowarzyszenia udostępnianych w formie drukowanej i cyfrowej,
  h/ prowadzenie portalu osiedlowego
  i/ ścisłą współpracę z mieszkańcami i sympatykami Biskupiej Górki oraz innymi   organizacjami pozarządowymi,
  j/ prowadzenie całorocznej działalność wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej,
  k/ współpracę z władzami lokalnymi na różnych szczeblach,
  l/ pomoc prawną, psychoterapeutyczną, finansową,
  ł/ promocję zatrudnienia i poradnictwo zawodowe,
  m/ wspieranie rodzin w opiece nad dziećmi i osobami wymagającymi opieki,
  n/ podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu,
  o/ realizowanie inicjatyw lokalnych, w tym w zakresie obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków,       zieleńców, placów zabaw oraz infrastruktury miejskiej,
  p/ upowszechnianie i wspieranie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji przez organy samorządu lokalnego,
  r) podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  s) podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  t) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami,
  u) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania charytatywne,
  w) organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
  z) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a/ zwyczajnych,
  b/ wspierających,
  c/ honorowych.
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a/ złoży deklarację członkowską na piśmie,
  b/ przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
  c/ ukończyła 16 lat.
 4. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  a/ biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia,
  b/ korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c/ udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d/ zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
  a/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b/ przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
  c/ regularnego opłacania składek.
 11. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych organach Stowarzyszenia głosem doradczym, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie Zwyczajni.
 12. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
 13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a/ pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b/ wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia,
  – z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  – z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
  – na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
  c/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d/ śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  a/ Walne Zebranie Członków,
  b/ Zarząd,
  c/ Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 4. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 5. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje listem poleconym lub drogą elektroniczną do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
 10. Przy braku quorum w pierwszym terminie, w drugim prawidłowo ogłoszonym terminie Walnego Zebrania uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu. Głosowanie jest jawne.
 11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  a/ określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b/ uchwalanie zmian statutu,
  c/ wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  d/ udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f/ uchwalanie budżetu,
  g/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  h/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
  i/ rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub          jego organy,
  j/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l/ podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach      nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 13. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 14. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym: Prezeski/Prezesa, Wiceprezeski/Wiceprezesa, Sekretarza i 3 członków Zarządu.
 15. Do reprezentowania Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie 2 członków Zarządu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska/Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
 2. Do obowiązków Zarządu należy przede wszystkim:
  a/ realizacja celów Stowarzyszenia,
  b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c/ sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  h/ przyjmowanie i skreślanie członków,
  i/ powoływanie punktów konsultacyjnych w terenie.
 3. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącej/Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 2 członków.
 6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim:
  a/ kontrola działalności Zarządu,
  b/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
  a/ wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  b/ składania wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,
  c/ składania sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 8. W razie gdy skład któregokolwiek z organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu przed upływem kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków danego organu Stowarzyszenia. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a/ ze składek członkowskich,
  b/ z darowizn, spadków, zapisów i innych,
  c/ z dotacji i ofiarności publicznej,
  d/ z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na wyodrębnionym rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwał.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy 2 członków Zarządu działających łącznie.
 6. Członkom stowarzyszenia zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności    jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w  stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

                                      Niniejszy Statut został uchwalony Uchwałą nr U2/W/2/2017 w dniu 21 lipca 2017 roku.