Ośrodek dla osób bezdomnych GOS Zielonogórska – aktualizacja

Informacje dotyczące budowy osiedla kontenerowego na boisku Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Zielonogórskiej otrzymane z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska w dniu 17 kwietnia.

“Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2020 oraz rekomendacjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DPS-IV.070.14.2020.AK w zakresie szczególnego nadzoru nad osobami bezdomnymi Samorządy gminne zostały zobowiązane do:
– ograniczenia przemieszczania się osób bezdomnych;
– zapewnienia bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek, przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę;
– zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie schronienia z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko dla bezdomnych, czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W związku z powyższym Miasto Gdańsk przeprowadziło procedurę zakupu kontenerów mieszkalnych pełniących funkcję miejsc kwarantanny zbiorowej, miejsc dla osób z podejrzeniem zachorowania oraz miejsc interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu bezdomności, oczekujących na przyjęcie do noclegowni, schroniska lub domu samotnej matki.

Obsługą obiektów i opieką nad ich mieszkańcami zajmie się Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, ich pracownicy będą w ośrodku przez cały czas. Działania monitorujące podopiecznych odbywać się będą zgodnie ze standardami pracy z osobami bezdomnymi oraz obowiązującymi w stanie epidemii przepisami o kwarantannie – w ich myśl służby mundurowe są zobligowane do kontroli osób poddanych izolacji. Kwarantanna odbywa się także we współpracy ze służbami sanitarnymi (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie).

Teren boiska przy ul. Jeleniogorskiej wybrano przede wszystkim ze względu na dobrą infrastrukturę, możliwość sprawnego wykonania niezbędnych przyłączy do kontenerów.

Kontenery mieszkalne będą stały tak długo, jak sytuacja osób bezdomnych w związku z epidemią koronawirusa będzie wymagała szczególnych rozwiązań (zamknięte placówki dla osób bezdomnych, konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny dla każdej nowoprzyjmowanej osoby, konieczność izolacji ze względu na oczekiwanie na wynik badania lub samoobserwację w związku z nadzorem epidemiologicznym itp.). Szacujemy, że czas wykorzystania dodatkowych obiektów mieszkalnych do powyższych celów wyniesie ok. trzech miesięcy. Po tym czasie kontenery mieszkalne mogą być nadal wykorzystywane do celów związanych z zabezpieczaniem schronienia osobom w kryzysie bezdomności lub innych celów związanych z zabezpieczeniem pomieszczeń tymczasowych.”

Odpowiedź na pytanie o zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na postawienie kontenerów na terenie wpisanym do rejestru zabytków:
“Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Zgodnie z Artykuł 12 ust 1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.1)), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
W informacji, o której mowa w ust. 2, należy określić:
1) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych;
2) dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.
Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.”

Podczas konferencji prasowej w dniu 17 kwietnia wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak zapewnił, że kontenery znikną z boiska przy ul. Zielonogórskiej zaraz po ustaniu pandemii.

Podajemy kontakt do Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”, które zajmuje się obsługą tych obiektów i opieką nad ich mieszkańcami – e-mail: twp.przystan@gmail.com, tel. 787 968 082.

Zdjęcia zrobił Wojtek Ostrowski 18 kwienia 2020 r.

ke

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content