ul.Pohulanka i Ks. F. Rogaczewskiego – plany UMG

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ŚRÓDMIEŚCIE – REJON ULIC POHULANKA I KS. FRANCISZKA ROGACZEWSKIEGO W MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 1174]

będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.08.2014 r. do 01.09.2014 r. w godzinach od 900 do 1500 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obszar planu ograniczony jest: od północy- terenem szpitala, od wschodu- terenem zabudowy mieszkaniowej oraz ulicami Górka i ks. F. Rogaczewskiego, od południa- aleją Armii Krajowej, od zachodu- ulicą Pohulanka.

Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (w załączeniu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.08.2014 r. o godzinie 17 00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Prosimy o upowszechnienie powyższych informacji .

Z poważaniem

/-/ Marek Piskorski

Dyrektor Biura      Rozwoju Gdańska

Mapa

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci