22 lutego – wieczór w Domu Sąsiedzkim

Dotacje do remontów budynków

Zamieszczamy link do listy wspólnot mieszkaniowych z Biskupiej Górki, które otrzymają dotacje na remonty:

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych

ke

Biskupia Gorka na fotografii

   Biskupia Górka ze swoim urokliwym klimatem przyciąga licznych fotografów, najwięcej zdjęć zrobił tu Wojtek Ostrowski, bo fotografuje Biskupią Górkę namiętnie od lat osiemdziesiątych. Jego zdjęcia można było zobaczyć na wystawach organizowanych przez Stowarzyszenie WAGA, a obecnie wciąż można je znaleźć w Galerii naszego portalu oraz na jego fanpage’u na Facebooku.

Cieszy nas, że dołączyła do niego Anna Kazińska-Olejniczak, której kilka zdjęć poniżej prezentujemy. Pani Anna dociera do miejsc nie dla wszystkich dostępnych, ale dzięki jej fotografiom możemy je poznać i nierzadko dzielić z autorką jej zachwyt.

Jeżeli wiedzą Państwo o miejscach na Biskupiej Górce, które nie są szerzej znane, a są tego warte, prosimy napisać na adres naszej redakcji: redakcja@biskupiagorka.pl.

 

Rewitalizacja – konsultacje

Biskupia Górka gdańskim Montmartrem. Co konkretnie zostanie poddane rewitalizacji?

Remonty nadgryzionych zębem czasu kamienic to kwestia, która najbardziej interesowała mieszkańców Biskupiej Górki. W poniedziałek, 6 lutego, na spotkanie w sprawie planowanej w tej dzielnicy rewitalizacji, przyszło kilkadziesiąt osób. Padały bardzo konkretne pytania.

Wiecej »

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji – konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji gotowy. Czas na konsultacje

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać uwagi na piśmie.

– Naszym celem była jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań oraz zbudowanie platformy współpracy ze społecznością lokalną – podkreśla Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Konsultacje, warsztaty, spacery badawcze

Przypomnijmy, że od kwietnia do października 2016 roku odbyły się spacery badawcze i warsztaty oraz funkcjonowały trzydniowe punkty konsultacyjne. Wszystko bezpośrednio na czterech obszarach rewitalizacji. Warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spotkania z przedstawicielami Policji, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska czy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej – to wszystko po to, by Gminny Program Rewitalizacji przedstawiał jak najlepsze rozwiązania.

Teraz czas na konsultacje projektu. Wyznaczono pięć spotkań:

– 6 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

– 8 lutego 2017 godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

– 13 lutego 2017 godz. 17:00 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

– 15 lutego 2017 godz. 17:00 – Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, – dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

– 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

– W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od dnia przystąpienia do sporządzenia, czyli 9 maja 2015 roku – wyjaśnia Ewa Pielak. – Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym.

– Oczywiście na projekty staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku – dodaje dyrektor Pielak.

Zgłaszanie uwag na piśmie

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji, będzie można składać również wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2017 roku. Wypełniony formularz konsultacyjny (dostępny na stronie BIP i brg.gda.pl) można złożyć drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl, wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce. Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja ma za zadanie rozwiązać wiele złożonych problemów w celu uzyskania trwałej poprawy jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających takiego wsparcia. Łączy w sobie działania nie tylko gospodarcze i przestrzenne, ale przede wszystkim działania w sferze społecznej. Jest to wieloletni proces, stanowiący  element zrównoważonej polityki rozwoju miasta.

Gminny Program Rewitalizacji ma za zadanie zrealizować pięć podstawowych celów, są to:

1.Wysoka spójność społeczna, czyli m.in. zmniejszenie liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie; zwiększenie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i niepracującej młodzieży; podniesienie osiągnięć szkolnych poziomu uczniów oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia.

2.  Efektywne usługi społeczne, czyli m.in. stworzenie odpowiednich miejsc do prowadzenia usług (adaptacje, remonty); zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń.

3.  Przyjazne dzielnice o dobrym wizerunku, czyli m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów i tożsamości dzielnicy; Poprawa dostępności transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i rowerowego; promocja dzielnic, budowanie marki oraz podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.

4. Poprawa warunków mieszkaniowych, czyli m.in. poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych; poprawa stanu podwórek w terenach mieszkaniowych; redukcja zadłużenia czynszowego; redukcja wykluczenia mieszkaniowego oraz wprowadzenie nowych inwestycji mieszkaniowych.

5.Ożywienie gospodarcze, czyli m.in. poprawa dostępu do usług; zachęty dla inwestorów; tworzenie nowych miejsc pracy / synergia przedsiębiorczości oraz podtrzymanie ginących zawodów.

mat. Biura Rozwoju Gdańska, Agnieszka Siedlecka

Dofinansowanie do remontów budynków – spotkanie z urzędnikami

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Gdańska otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) do wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy, zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie w dniu 23 stycznia  o godz. 18.00 do Domu Sąsiedzkiego przy ul. Biskupiej 4.

Wiecej »

Dotacje na zmianę ogrzewania

Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne! Nowe zasady przyznawania i jeszcze większa kwota dotacji!

W 2017 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwiększa kwotę dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z 4 do 5 tys. zł!
Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad:
– dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych.
– wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych.
– dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.

Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków
– Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku. W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.

Przedłużony termin składania wniosków
Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Gdzie składać wnioski
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

– ogrzewanie gazowe:
zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
montaż instalacji grzewczej,
montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

– ogrzewanie elektryczne:
zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,
wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania;

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
zakup i montaż węzłów cieplnych,
wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
instalację centralnego ogrzewania.

Nie przyznaje się dotacji na:
– instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
– zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,
– zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,
– instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe,
– instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.

informacja ze strony internetowej UMG:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Warto-zmienic-ogrzewanie-na-ekologiczne-Nowe-zasady-przyznawania-i-jeszcze-wieksza-kwota-dotacji-w-2017,a,68433

ke

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci