Pomnik Przyrody na Biskupiej Górce

Pierwsze drzewo rosnące na Biskupiej Górce otrzymało prawną ochronę, bo zostało uznane za pomnik przyrody. Jest to wspaniała topola biała rosnąca na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zielonogórskiej. Oficjalna uroczystość nadania tego tytułu i umieszczenia tabliczki informacyjnej odbędzie się 27 kwietnia o godz. 12.00.  Ten ogromny okaz topoli zachwycał wiele osob, ale jedną z najbardziej aktywnych w staraniach o jej ochronę był lokalny przewodnik po Biskupiej Górce, jej mieszkaniec i wielki miłośnik przyrody, Pan Stanisław Biskup. W piśmie do Wydziału Środowiska w Gdańsku nazywa tę topolę Krolową Biskupiej Górki i tak przedstawiał jej walory:

„Topola biała, białodrzew (Populus alba L.)

Rodzimym obszarem występowania tego gatunku topoli jest środkowa i południowa Europa (brak go w Skandynawii i Irlandii), znaczna część Azji oraz Afryka Północna (Algeria, Maroko, Tunezja, Wyspy Kanaryjskie). Rozprzestrzenił się także i aklimatyzował w Australii i Nowej Zelandii, w Afryce i na Azorach. W Europie Północnej sięga do 67° szerokości geograficznej północnej. W Polsce występuje dziko na całym niżu i w niższych położeniach górskich, poza tym jest często sadzony.
Nasza KRÓLOWA BISKUPIEJ GÓRKI rośnie prawdopodobnie z nasadzenia przy drodze dojazdowej do kompleksu sportowego na szczycie Biskupiej Górki. Ma się dobrze a owady na niej żerujące są pożywieniem gromady różnych drobnych ptaków takich jak choćby wszędobylskie sikorki. W dolnej, przyziemnej partii drzewa pojawiają się także masowo kowale (Pyrrhocoris apterus), zwane potocznie „tramwajem” –  gatunek pluskwiaka z rodziny  kowalowatych (Pyrrhocoridae), pospolity w Polsce. Drzewo kwitnie od marca do kwietnia, jeszcze przed rozwojem liści, jest wiatropylne. Wytwarza ogromne ilości pyłku – w jednym kwiatostanie męskim może być do 6 mln ziaren pyłku. Należy do drzew okrytonasiennych. Szacunkowo może sobie liczyć ok. 120-140 lat.
Nie jest to największe drzewo tego gatunku w Polsce, ale na pewno znajduje się w czołówce gdańskich okazów tego gatunku i prawdopodobnie jest jednym z najgrubszych drzew w naszym mieście. Natomiast w województwie pomorskim mamy najgrubszą w Polsce topolę tego gatunku w Starym Polu k. Malborka, a mierzy w pierśnicy 903 cm, jest wysoka na 33 m  i ma szacowany wiek na ok. 200 lat. Nasza KRÓLOWA dołączyła więc do nobliwego grona.”

Pan Biskup, zgłosił tez do objęcia ochroną drzewo buka czerwonego, ktore rośnie nad Kanałem Raduni za terenem  Kościoła Zielonoświatkowego (ul. Menonitów 2 a).

Buk czerwony (Fagus sylvatica Purpurea L.)

Występuje w stanie dzikim w Europie i w Azji Zachodniej. W Europie zasięg występowania ciągnie się od północy Półwyspu Iberyjskiego przez Francję, Niemcy, kraje Europy Środkowej i Bałkany. Na Półwyspie Skandynawskim i Wyspach Brytyjskich występuje jedynie na południu. W Azji wyłącznie na zachodzie, spotykany w Turcji, Iranie oraz
na Kaukazie. Przez Polskę przebiega północno-wschodnia granica zasięgu. Pokrywa się ona z linią, wzdłuż której charakterystyczny dla Europy Zachodniej klimat atlantycki przechodzi w kontynentalny.
Jest to odmiana buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.), bardzo cenna ze względu na powolny wzrost, oryginalne i efektowne zabarwienie liści. Stanowi ważny element zadrzewień parkowych oraz w zieleni osiedlowej. Na Biskupiej Górce rośnie w ogrodzeniu Kościoła Zielonoświątkowców (dawny kościół Menononitów) nad Kanałem Raduni, w pobliżu węzła komunikacyjnego Alei Armii Krajowej i ul. Okopowej, nad wykopem kolejowym i stacją Gdańsk-Śródmieście.  Chociaż nie jest to może największy okaz buka w Polsce, ale wyróżnia się zdecydowanie w otoczeniu z racji szlachetnej barwy ulistnienia oraz swojej postury. Albowiem najgrubszy buk w Polsce rośnie obecnie w Olszycy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie i liczy sobie w pierśnicy 764 cm a jego szacunkowy wiek to tylko 120 lat, gdyż jest zrośniętą grupą 9 drzew tego gatunku. Pojedynczy okaz z Świerklan na Górnym Śląsku liczy sobie 330 lat i ma w pierśnicy 718 cm.
Bardzo chcielibyśmy, aby ze względu na położenie przy szlaku wycieczek po Biskupiej Górce, stał się ważną atrakcją turystyczną. Tytuł POMNIKA PRZYRODY na pewno mu w tym pomoże i uchroni go przed piłą bezmyślnie ścinających ostatnio wszędzie drzewa.”

Pan Stanislaw Biskup w swoim piśmie wspomina też o cennej alei lipowej nad Kanałem Raduni, która jest pozostałościa po dawnym cmentarzu Salvator. „Tworzy ją jedenaście starych lip drobnolistnymi (Tilia cordata Mill.), ma długość ok. 130 m i zamyka ją szereg garaży tzw. „blaszaków”. Gdyby nie ta przeszkoda można by ją przedłużyć po stoku o dalszych kilkadziesiąt metrów i kilka starych lip. Corocznie gniazduje  tu różnorodna kolonia drobnych ptaków takich jak sikory, kopciuszki, rudziki czy wróble. Zawitały tu także niektóre ptaki śpiewające, jak szczygły czy zimową porą jemiołuszki. Aleja ta ma także swój wydźwięk kulturowy, gdyż znajduje się na miejscu ekshumowanego w latach sześćdziesiątych starego cmentarza. Na wiosnę kwitnie tu całymi łanami ziarnopłon wiosenny (Ranunculus ficaria L. (Ficaria verna Huds.) wespół z złocią żółtą (Geagea lutera). Pobliże szkoły gwarantuje także możliwość organizowania tu lekcji o ochronie przyrody i jej bogactwie.”
Aleja jest objęta ochroną konserwatorską, ze względu na jej położenie i historię.

Przyroda Biskupiej Górki czeka jeszcze na zbadanie i otoczenie jej właściwą opieką. Dlatego takie cenne są tego rodzaju inicjatywy jak Pana Stanisława Biskupa i należałoby sobie życzyć, by było ich więcej.

ke

Gdański Fundusz Sąsiedzki

Bądź sąsiadem z inicjatywą!

Planujesz wraz z sąsiadami zagospodarować wspólne podwórko? Zorganizować społeczny ogródek? A może wymienić stare ogrodzenie? Gdański Fundusz Sąsiedzki to pula aż 40 000 zł na obywatelskie inicjatywy. Zgłoś swój pomysł już dziś!

Gdański Fundusz Sąsiedzki ma na celu wspierać aktywność obywatelską i lokalne inicjatywy, które polepszają jakość sąsiedzkiego życia i integrują niewielkie społeczności. Wspólne malowanie ławek czy naprawa przydomowej piaskownicy pozwolą nie tylko zmienić najbliższe otoczenie, ale też zacieśnić sąsiedzkie więzi.

Jak zgłosić swoją inicjatywę?

By wziąć udział w programie należy stworzyć grupę minimum 6 osób chętnych do wspólnego działania i do 30 kwietnia złożyć wniosek na stronie internetowej: http://gdansk.dnisasiadow.pl/konkurs-grantowy-zarejestruj-sie lub osobiście w siedzibie Fundacji Gdańskiej. Wniosek zawierać musi opis planowanej w sąsiedztwie inicjatywy i budżet. 80 spośród zgłoszonych inicjatyw otrzyma granty w wysokości maksimum 500 zł na realizację.

mat.pras. z UMG

Warsztaty fotograficzne dla dzieci

Przebudowa ul. Biskupiej

Ogłoszono przetarg na przebudowę części ul. Biskupiej w Gdańsku. Zainteresowani mają czas na składanie ofert do 21 kwietnia, a sama przebudowa ma potrwać ok. 4 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.
Obszar ujęty w przetargu to zjazd z wylotem ul. Biskupiej w Al. Armii Krajowej oraz ul. Menonitów. Ulica Biskupia jest wykonana z płyt drogowych i jest w złym stanie technicznym. Ze względu na zbliżenie Al. Armii Krajowej w kierunku Biskupiej Górki, w związku z realizacją budowy Forum Gdańsk, tj. przebudową układu drogowego, w sąsiedztwie Targu Rakowego i Siennego w Gdańsku wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wymagane jest wyprofilowanie ul. Biskupiej i ul. Menonitów do nowej sytuacji. Inwestycja obejmuje również przebudowę sieci podziemnych w tym rejonie.

mat. pras UMG

Zabezpieczanie skarp

Cztery firmy chcą zabezpieczać rejon Biskupiej Górki

W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska otwarto dziś oferty złożone w przetargu na „Stabilizację i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki”.

Oferty złożyły firmy:

  1. Poleko Budownictwo Sp. z o.o. z Gdańska i Jacek Bosak Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych z Gdyni – 6 450 056,57 zł
  2. Skanska S.A. z Warszawy – 6 102 674,46 zł
  3. AARSLEFF Sp. z o.o. z Warszawy – 4 269 246,93 zł
  4. B.E. ELBUD GDAŃSK S.A. – 6 681 483 zł

Obecnie złożone oferty są weryfikowane pod względem formalno-prawnym.

 Zakres zadania w ramach tego przetargu obejmuje:
1) karczowanie pni;
2) prace porządkowe;
3) rozbiórkę ścian oporowych;
4) likwidację gazociągu;
5) obudowę rurociągu;
6) wykonanie sieci drenarskiej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych;
7) zabudowę derb erozyjnych;
8) wykonanie przypory z koszy siatkowo-kamiennych;
9) wykonanie muru oporowego w koronie skarpy – palisady z mikropali;
10) wykonanie muru oporowego dolnego (obudowa berlińska);
11) wykonanie zejść eksploatacyjnych (jedno- i dwubiegowych);
12) umocnienie i biozabudowę skarp.
Planowany termin zakończenia realizacji to 31 października 2017.

Przypomnijmy: w ramach zabezpieczenia Biskupiej Górki wzmocnić trzeba cały stok wschodni. Prace muszą zostać wykonane wzdłuż dolnego fragmentu skarpy oraz wzdłuż górnej części ul. Biskupiej. Zgodnie z planem, w tzw. koronie skarpy (na której stoją m.in. gmach Gdańskiej  Szkoły Wyższej i dawne Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego, należące obecnie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku) zostanie wykonana ażurowa palisada o długości około 130 metrów. Pale będą miały 18 metrów długości. To „odetnie” wpływ obciążeń z korony na niższe warstwy skarpy.

Co ważne – efekty prac będą schowane pod ziemią, a widoczne będą jedynie murki wykonane z cegły. Jest to zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla tego rejonu miasta. Zaproponowane rozwiązania projektowe nie wprowadzą w zagospodarowaniu terenu zmian powodujących utratę historycznego charakteru dzielnicy.

Całkowity koszt umocnienia skarp na Biskupiej Górce szacowany jest na ponad 20 mln zł. Prace powinny potrwać nie dłużej niż dwa lata.

W lutym 2017 roku Gdańsk otrzymał promesę na 6,6 mln zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest to dofinansowanie w wysokości 80 proc. do pierwszego etapu planowanej inwestycji, który będzie realizowany w bieżącym roku.

Warto też przypomnieć, że dopóki nie zostaną wykonane umocnienia skarpy, nie może rozpocząć się planowana rewitalizacja Biskupiej Górki. O planach dotyczących zabezpieczenia skarp urzędnicy informowali m.in. podczas spotkania z mieszkańcami w lutym 2016 roku. Zaprezentowano wówczas projekt prac przeciwosuwiskowych wykonany na podstawie danych zebranych w Systemie Osłony Przeciwosuwiskowej, a przygotowany przez  Państwowy Instytut Geologiczny. Na Biskupiej Górce wskazano sześć osuwisk wymagających zabezpieczenia.

Więcej o budowie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych:
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=645

materiały prasowe UMG

Wiadukt Biskupia Górka

Umowa na dofinansowanie budowy wiaduktu „Biskupia Górka” podpisana

 Gdańsk otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 117,7 mln zł ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę wiaduktu „Biskupia Górka”. Dziś w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska, i Przemysław Gorgol, dyrektor CUPT.

 Przypomnijmy: w marcu Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko. Wśród wniosków, które otrzymały środki z dodatkowej puli znalazł się gdański projekt przebudowy wiaduktu Biskupia Górka.

Celem zadania „Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku” jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzi przebudowa wiaduktu Biskupia Górka (rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha) wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej, obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji to 2017-2019.

Miasto Gdańsk jest w posiadaniu dokumentacji projektowej pn. „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku”. Dokumentacja została sporządzona dla wiaduktu i parkingu wielopoziomowego.

Koszt realizacji wiaduktu ogółem: 138 469 158,91 zł, w tym koszty kwalifikowalne 138.463.008,91zł. Wysokość dofinansowania to 117 693 557,57 zł (85% od środków kwalifikowalnych). Dofinansowanie pochodzi ze środków POIiŚ, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

– Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut. Nie tylko gdańszczan, ale również mieszkańców całej metropolii. A istniejący – stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu. Dlatego jego przebudowa jest konieczna. Cieszymy się, że udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel – mówi Aleksandra Dulkiewicz. – Mamy nadzieję, że również inne ważne dla Gdańska inwestycje będą mogły liczyć na podobne wsparcie ze środków centralnych, tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach – dodaje.

mat. prasowe UMG

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci