Dotacje na zmianę ogrzewania

Warto zmienić ogrzewanie na ekologiczne! Nowe zasady przyznawania i jeszcze większa kwota dotacji!

W 2017 roku Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku zwiększa kwotę dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: gazowe, elektryczne i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z 4 do 5 tys. zł!
Węgiel uznawany jest za najmniej ekologiczne paliwo. Zmieniając ogrzewanie np. na gazowe, dbamy o nasze wspólne środowisko i jesteśmy ekologiczni.
Wysokość jednorazowej dotacji ustala się według następujących zasad:
– dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz kościelnych osób prawnych) w przypadku przebudowy ogrzewania na gazowe, elektryczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wynosi ona 100 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 5 tysięcy złotych.
– wspólnoty mieszkaniowe oraz kościelne osoby prawne mogą otrzymać dofinansowanie w łącznej wysokości 50 procent wartości wydatków, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych.
– dla spółdzielni mieszkaniowych dotacja wynosi do 50 procent łącznej wartości wydatków, nie więcej jednak niż 20 tysięcy zł.

Jeszcze większa kwota dotacji dla osób fizycznych, prawnych i przedsiębiorców, nowa linia dotacyjna i przedłużony termin składania wniosków
– Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany w zasadach ubiegania się o dotacje zachęcą mieszkańców, by zmienili swoje systemy ogrzewania na przyjazne środowisku. W tym roku zwiększyliśmy kwotę dotacji jaką może uzyskać osoba fizyczna, prawna i przedsiębiorca z 4 tys. na 5 tys. złotych – podkreśla Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Dodatkowo otworzyliśmy nową linię dotacyjną, w ramach której można ubiegać się o dotację w wysokości 1 000 zł przy zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie z zastosowaniem kotłów retorowych na ekogroszek lub pelety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić, szczególnie mniej zamożnych gdańszczan, mieszkających w domach jednorodzinnych, do zmiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Ciągle jeszcze jest spora grupa mieszkańców, która używa w swoich domach pieców węglowych. Wierzymy, że wprowadzone zmiany w zasadach przyznawania dotacji będą zachętą do wymiany systemu ogrzewania – dodaje Lorek.

Przedłużony termin składania wniosków
Kolejną zmianą w zasadach przyznawania dotacji jest wydłużony termin składania wniosków. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacony rachunek lub faktura VAT. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację, jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

Gdzie składać wnioski
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w Zespole Obsługi Mieszkańców lub w sekretariacie Wydziału Środowiska bądź wysłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na:

– ogrzewanie gazowe:
zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym,
montaż instalacji grzewczej,
montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż wkładu kominowego (powietrzno-spalinowego);

– ogrzewanie elektryczne:
zakup i montaż urządzeń grzewczych, będących źródłem ciepła, w szczególności: pieców akumulacyjnych wykorzystujących energię elektryczną, grzejników na podczerwień,
wykonanie przyłączy do linii przesyłowych i montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania;

– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
zakup i montaż węzłów cieplnych,
wykonanie przyłączy do linii przesyłowych,
instalację centralnego ogrzewania.

Nie przyznaje się dotacji na:
– instalację ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
– zakup przenośnych urządzeń grzewczych, niezwiązanych trwale z obiektem budowlanym,
– zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy grzewcze,
– instalację systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
– przebudowę ogrzewania na ogrzewanie olejowe,
– instalację ogrzewania z zastosowaniem pomp cieplnych.

informacja ze strony internetowej UMG:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Warto-zmienic-ogrzewanie-na-ekologiczne-Nowe-zasady-przyznawania-i-jeszcze-wieksza-kwota-dotacji-w-2017,a,68433

ke

Szansa na dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Prezydent Miasta Gdańsk ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016.

W ramach naboru na partnerów oferty mogą składać Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na jednym z obszarów rewitalizacji Miasta Gdańska, wskazanych w Uchwale nr 607 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku tj:

– Biskupia Górka/Stary Chełm;
– Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście;
– Orunia;
– Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Dokładny wykaz adresowy wszystkich budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji znajduje się na stronie :

http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja

Z wyłonionymi podczas naboru wspólnotami/spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną podpisane umowy partnerskie w celu wspólnej realizacji projektów  rewitalizacyjnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych dotacje w formie refundacji można uzyskać na działania obejmujące renowację, rewaloryzację, przebudowę i remonty elementów wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach rewitalizacji, oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Organizatorem naboru  jest  Biuro Rozwoju Gdańska.

Termin składania ofert mija 3 lutego 2017 r.

Szczegółowe warunki naboru wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów  można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl  lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4 lub 7.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Zarządzenie nr 31/17 PMG z dnia 10.01.2017 ws. ogłoszenia otwartego naboru 84.06 KB

Zał. 1 do Zarządzenia nr 31/17 – Szczegółowe warunki otwartego naboru 454.55 KB

Zał. A do Szczegółowych warunków – Karta zgłoszenia partnera 139.76 KB

Zał. B do Szczegółowych warunków – Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej 311 KB

Zał. C do Szczegółowych warunków – Uchwała wspólnoty o przystąpieniu do projektu 114.11 KB

Zał. D do Szczegółowych warunków – Formularz oceny 549.45 KB

Merytorycznych konsultacji udziela – Paweł Tatarczuk
(parter,  pokój nr 4, tel. 058/ 308 44 24)
e-mail: pawel.tatarczuk@brg.gda.pl.

Informacja ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zmiany w ruchu tramwajowym

ZMIANY W RUCHU TRAMWAJOWYM W CENTRUM GDAŃSKA

 W sobotę 21 stycznia nastąpi zmiana organizacji ruchu tramwajowego w gdańskim Śródmieściu. W związku z kolejnym etapem modernizacji wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej (nad torami kolejowymi) konieczne jest czasowe wyłączenie z ruchu fragmentu linii tramwajowej przebiegającej przez ten wiadukt. Zmiana będzie obowiązywała przez ok. 6 miesięcy. Jednocześnie przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa wzdłuż ul. 3 Maja pomiędzy ul. Hucisko a Węzłem Groddecka. Modernizacja wiaduktu w al. Armii Krajowej prowadzona jest w ramach projektu Forum Gdańsk.

Zmiana dotyczy linii tramwajowych nr 2, 6, 7 i 11, których trasa biegnie obecnie przez ul. Okopową i wiadukt AK. Dla tych linii z użytkowania zostaną wyłączone przystanki „Brama Wyżynna” i „Śródmieście SKM”. Nowa tymczasowa trasa zostanie poprowadzona przez ulice Hucisko i 3 Maja. Przystanki zastępcze to: dla „Bramy Wyżynnej” –  „Hucisko”, natomiast dla „Śródmieście SKM” – nowy przystanek, który zostanie utworzony na ul. 3 Maja pomiędzy Węzłem Groddecka a ul. Rogaczewskiego. Dodatkowo mieszkańcy Gdańska będą mogli ponownie korzystać z przystanku „Urząd Miejski”.

Osoby, które będą chciały dostać się na zastępczy przystanek tramwajowy przy ul. 3 Maja z peronu SKM Gdańsk Śródmieście, mogą iść na dotychczasowy przystanek tramwajowy „Śródmieście SKM”, a następnie przejść przez al. Armii Krajowej na chodnik wzdłuż nowego wiaduktu północnego AK.

mat.prasowe UMG

 

O Klubie „Senioryci” w filmie Stowarzyszenia WAGA

Film „Założę Czerwone Spodnie” wyprodukowało Stowarzyszenie WAGA, organizacja prężnie działająca na Biskupiej Górce od 2012 r. Możemy zobaczyć w nim aktywne i odważne kobiety-seniorki, a wśród nich Annę Butrym, prowadząca obecnie Klub „Senioryci” z Biskupiej Górki.

Dom Sąsiedzki zaprasza

Dom Sąsiedzki przy ul. Biskupiej 4  zaprasza w styczniu:

– w każdy wtorek na spotkania Klubu Seniorki i Seniora „Senioryci”, godz. 16.00

– w każdą środę o godz. 18.00 na zajęcia rękodzieła (4 i 11 – zdobienie techniką ebru, 18 i 25 – malowanie za pomocą szablonów)

– w każdy piątek do biblioteki i na wystawę fotografii z Festiwalu NARRACJE, godz. 16.00-19.00. W tym czasie dyżur będzie pełniła Krystyna Ejsmont ze Stowarzyszenia WAGA, Stowarzyszenia Biskupia Górka i redakcji www.biskupiagorka.pl. Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą.

– w każdą sobotę w godz. 11.00-14.00 na naukę gry w tenisa stołowego albo do pogrania dla przyjemności.

28 stycznia Klub Seniora „Senioryci” i Stowarzyszenie WAGA zapraszają do Domu Sąsiedzkiego mieszkańców i mieszkanki Biskupiej Górki na karnawałowy bal przebierańców. Początek o godz.16.00.

ke

 

Szczęśliwego 2017 roku!

Remont zegara z Biskupiej Górki

NIEBAWEM ZEGAR NA BISKUPIEJ GÓRCE ODZYSKA SWOJĄ ŚWIETNOŚĆ – TO ZASŁUGA MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA!

Wiecej »

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na portalu www.biskupiagorka.pl jest dozwolone tylko na użytek własny,
w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda redakcji.


Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

Polityka prywatnosci